pro klienty

On-line služby

pro zprostředkovatele

On-line služby

Kde nás najdete

Praha

Křenova 438/11,
162 00 Praha 6

Zlín

Topolová 1923,
760 01 Zlín

Produkty

Zajistíme Vám komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům, ale i ochranu v případě nenadálých životních situací.

Služby

Pomůžeme Vám s pojištěním, řešením pojistných událostí
a dalšími specializovanými službami

PROČ MY

Společnost Crossroad Credit a.s. je českou pojišťovací společností. Na pojistném trhu působí od roku 2004 a poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění osob, majetku, vozidel, risk managementu, pojištění firem a jejich zaměstnanců.CO NABÍZÍME

OSOBNÍ PŘÍSTUP

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

PROFESIONALITU

Kontakty

kde nás najdete

CROSSROAD CREDIT A.S.

IČO: 27179591, se sídlem: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9559

Praha

+420 235 301 283

Křenova 438/11
162 00 Praha 6


Provozní doba

Pondělí - Pátek: 9:00 - 16:00

Zlín

+420 235 302 270

Topolová 1923
760 01 Zlín


Provozní doba

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Oznamování protiprávního jednání
Whistleblowing

Oznámení porušení právních předpisů a neetického jednání v rámci Crossroad Credit a.s.
lze podat následujícími způsoby

Oznámení může podat kdokoli, kdo se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnosti Crossroad Credit a.s. dozvěděl o porušení právních předpisů. Uvedené kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, dodavatelé, výhradní zprostředkovatele, doplňkové pojistné zprostředkovatele.

Oznámení lze učinit anonymně.

Uvedené kontakty nejsou určeny pro podávání stížností a reklamací - více o podávání stížností a reklamací naleznete zde

Jak podat oznámení

Poštou: Crossroad Credit a.s., k rukám whisteblowing officera, Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
E-mailem: compliance@crcas.cz

Oznámení musejí být dostatečně podrobná a srozumitelná, pokud jde o popis okolností údajného porušení, aby mohla být prošetřena.
S oznámeními, stejně jako s údaji o stěžovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.
Společnost Crossroad Credit a.s. přísně zakazuje postih proti komukoli, kdo podal v dobré víře oznámení, bez ohledu na to, koho se dané oznámení týká.

Oznámení lze podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému

Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Finančním analytickým úřadem na adrese: https://fau.gov.cz/kontakty v sekci „Whistleblowing".
Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz. Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jaké protiprávní jednání je možné oznámit

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:
má znaky trestného činu;
má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
porušuje ZOO;
porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo je oprávněn oznámení podat (Oznamovatel)

Dle ZOO může oznámení podat:
a) jednatel a člen dozorčí rady,
b) společník Společnosti,
c) zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,
d) vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel Společnosti (pokud je fyzickou osobou),
e) pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti,
f) třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel),
g) osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,
h) uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g)

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.